TÜRK HUKUKUNDA KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLLARI & SÜRELERİN ÖNEMİ

İcra hukukunun temeli borçların devlet zoruyla ifa edilmesine dayanır. Türk icra sistemi icra daireleri, icra mahkemeleri ve Yargıtay’ın icra işlemleri ile görevlendirilmiş hukuk dairelerinden oluşur. Türk hukukunda, icra prosedürü mahkemeden alınan ilamların icrası ile olabileceği gibi yalnız para ve teminat borçları için ilamsız icra yollarını da kabul etmiştir. İlamsız icra da genel haciz yoluyla takip…

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE SENETLERİNİ SATIN ALMASI

Türk Ticaret Kanunu’nun 329.maddesinde düzenlenmiş olduğu üzere anonim şirket, kendi hisse senetlerini mülk edinemez ve rehin olarak kabul edemez. Bu yasağa uyulmaması halinde yapılan işlemin geçersizliği söz konusu olacaktır. Dolaysıyla senetlerin mülk edinilmesinden veya rehin alınmasından doğan sözleşmeler geçersiz sayılır. Bu yasak adi, imtiyazlı, hamiline, nama yazılı bütün pay türleri için geçerlidir . Örneğin, bir…

Devamını Oku

TÜRK HUKUKUNDA MAL REJİMLERİ

Günümüzde ömür boyu sürmesi için yapılan evliliklerin bir kısmı ne yazık ki fazla uzun sürmemektedir. Boşanma ile biten evlilik sayısı her yıl daha fazla artmaktadır. Bu durumda boşanma sonuçları açısından mal rejimleri büyük önem arz etmektedirler. Türkiye’de Medeni Hukuk alanında büyük bir kanun değişikliği yapılmıştır. Yeni Medeni Kanun 01.Ocak.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda yapılan…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELER

Serbest bölgeler uluslar arası ticareti ve istihdamı arttırmak, ekonomik gelişimi hızlandırmak gibi amaçlar ile kurulan ve ülkelerin milli sınırları içinde bulunmakla birlikte, vergi ve gümrük mevzuatlarının uygulanması bakımından gümrük hattı dışında bırakılan yerler olarak tanımlanan bölgelerdir. Serbest bölgelerde çeşitli vergi muafiyetleri, ucuz ihracat kredileri, ucuz işci ücretleri, kar transferi garantisi ve bürokrasinin azaltılması gibi teşvik…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE İRTİBAT BÜROLARININ KURULMASI

I- GİRİŞ İrtibat büroları veya temsilcilik büroları (İng. “representative office”), “Ticari faaliyet dışında haberleşme, ağırlama, irtibat sağlama, yatırım yapılacak ülkede pazar araştırmasının yapılması, yatırım yapılacak ülkedeki iş olanaklarının yakından takip etmek ve bu konuda merkez firmaya bilgi vermek gibi sosyal, kültürel ve iktisadi amaçlarla yurtdışındaki yerleşik kişi ve kuruluşlar tarafından açılan bürolardır” şeklinde tanımlanabilir. İrtibat…

Devamını Oku

MİMARDAN İZİN ALINMADAN YAPIDA DEĞİŞİKLİK YAPMA

T.C. Anayasasının 35. maddesine göre; herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Yapı sahibi (malik), ister yapıyı istisna sözleşmesi gereği mimara sipariş vererek yaptırsın, ister sonradan satın alsın, onu kendi ihtiyaçlarına göre kullanmak hak ve yetkisine sahiptir. Bu yetki yapı…

Devamını Oku

BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA MAMELEKİN DEVRİ: MAMELEK DEVİR ANLAŞMALARI

Mamelekin devri, gerçek veya tüzel kişi iki tarafın yaptıkları bir devir anlaşmasıyla bir şirketin aktiflerinin veya aktifleri üstündeki haklarının veya pasifleriyle ilgili sorumluluklarının devridir. Türk Hukuku’nda ortaklıklar arasındaki mamelek devir anlaşmaları, farklı kanunlarda her kanunun öğretisi bağlamında düzenlenmiştir. Mamelek devir anlaşması yaparken ortaklıklar, ilgili düzenlemelere uygun davranmak zorundadırlar. Ancak belirtelim ki Türk Ticaret Kanunu’nda ortaklıklar…

Devamını Oku

TÜRKİYE’ DEKİ YABANCI YATIRIMLAR ve ŞİRKET TÜRLERİ

1.Giriş: 17.06.2003 tarihli Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’ deki mevcut şirketler hukuku sisteminde değişiklikler olmuştur. Önceki kanuni düzenlemelerin aksine, izin yükümlülükleri ve asgari sermaye miktarları yabancı yatırımlar lehine düzenlenmiştir. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’ na göre; yabancı yatırımcı, Türkiye’ de doğrudan yabancı yatırım yapan, – Yabancı ülke vatandaşları – Yurtdışında ikamet eden Türk…

Devamını Oku

ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ (HARDSHIP)

I – Genel olarak aşırı ifa güçlüğü Bütün uzun süreli sözleşmeler gibi, inşaat sözleşmeleri de öngörülemeyen riskler taşırlar. Uzun süreli bir sözleşmenin ifası sırasında ortaya çıkabilecek değişiklikler sözleşmenin dengesini bozacak nitelikte olabilirler. Sözleşmenin dengesinin, taraflardan birinden sözleşmenin ifası beklenemeyecek kadar bozulması durumuna uluslar arası ticaret sözleşmeleri uygulamasında aşırı ifa güçlüğü (hardship) denmektedir. Aşırı ifa güçlüğünün…

Devamını Oku

ÖNALIM HAKKI

Önalım hakkı kanunumuzda müşterek mülkiyette düzenlenen yasal önalım hakkı ile herhangi bir müşterek mülkiyet ilişkisi olmaksızın bir kimsenin sözleşme ile üçüncü bir kişiye tanıdığı önalım hakkı yoluyla karşımıza çıkar. Önalım hakkının amacı hak sahibinin söz konusu taşınmazın ya da müşterek mülkiyetteki payın üçüncü bir kişiye satılması halinde öncelikle kendisine bu yerin devredilmesini isteme hakkını tanımaktır.…

Devamını Oku