ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİBİNİN BİLGİ ALMA HAKKI

Türk hukukunda şirketler sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Anonim şirketler sermaye şirketlerinden olup, günümüzde gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını ekonomiye kazandırmada en uygun ve esnek yapıyı oluşturmaktadırlar. Anonim ortaklıkta şirketlerin yönetim, denetim ve temsili tüzel kişinin organları olan yönetim ve denetim organları tarafından icra edilir. Pay sahipleri yönetim…

Devamını Oku

ÇEKİN UNSURLARI

Türk hukukunda kambiyo senetleri arasında en yaygın kullanım alanı bulan tür çektir. Bu önemi sebebi ile bu ayki bültenimizde çekte bulunması zorunlu, ihtiyari ve alternatif unsurları Yargıtay kararları ışığında incelemekte yarar görüyoruz. Çek Türk Ticaret Kanunu’nun 692 ve 735. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Çekte keşideci, muhatap ve lehtar olmak üzere üçlü bir ilişki söz konusudur. Türk…

Devamını Oku

ANLAŞMALI BOŞANMA

Türk hukukunda anlaşmalı boşanma Medeni Kanun’un 166. Maddesinin 3’üncü fıkrasında düzenlenmiştir. Kanuna göre eşlerin boşanma için birlikte başvurmaları veya bir eşin açtığı davanın diğer eş tarafından kabulü durumunda, anlaşmalı boşanmak mümkündür. Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi, iradelerinin serbestçe açıklandığını gözetmesi, eşler arasında düzenlenen yan sonuçlara ilişkin anlaşmayı denetlemesi ve buna göre boşanma kararı vermesi gerekmektedir. Anlaşmalı…

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE ARTTIRIMI İLE ESAS SERMAYE ARTTIRIMI KARARININ İPTALİ

Bu ayki bültenimizde bankacılık, sigortacılık gibi büyük sermaye gerektiren kilit sektörlerde karşılaştığımız anonim şirketlerde; genel kurul kararıyla esas sermayenin nasıl artırılabileceği ve bu artırma kararının hangi hallerde hükümsüz olacağı incelenecektir. Anonim şirket; bir ticaret unvanı altında faaliyet gösteren, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı sorumluluğu tüm malvarlığı ile ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettikleri…

Devamını Oku

ALACAĞIN TEMLİKİ

İşbu bültenimizde alacağın temlikinin geçerlilik şartları, temlike borçlunun onayının gerekip gerekmediği ve müstakbel alacaklarda temlik konuları incelenecektir. Alacağın temliki Borçlar Kanunumuzun 162. ve 172. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Alacağın temliki alacağın tamamı veya bir kısmı için (kısmi temlik) yapılabilir. Kısmi temlik ancak alacağın bölünebilir olduğu durumlarda söz konusudur. Temlik ile birlikte alacaklı taraf değişir ve alacak…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELER VE SERBEST BÖLGELERDE ŞİRKET KURULUŞU

İşbu bültenimizde yerli yatırımcıların olduğu gibi yabancı yatırımcıların da ilgisini yakından çeken serbest bölgelere yer vereceğiz. Serbest bölgeler Serbest Bölgeler Kanunu, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği, Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları, Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri mevzuatı kapsamında düzenlenmektedir. Genel olarak özetlemek gerekirse…

Devamını Oku

İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI

Tüm inşaat projelerinde temel unsur oraya nasıl bir inşaat yapılabileceğinin gösterildiği imar planıdır. Bir yerleşim bölgesinde arazinin nasıl kullanılacağı Belediyeler ve bazı durumlarda çeşitli kamu kuruluşları ve bakanlıklar tarafından imar planları yoluyla belirlenir. İmar planları nazım imar planları ve uygulama imar planları olarak iki gruptur. Nazım İmar Plânı; onaylı hali hazır haritalar üzerine çizilen, konut,…

Devamını Oku

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ VE SONA ERMESİ

Bu bültenimizde pratikte yoğun bir şekilde uygulama bulan taşınmazların tapuda satış işlemi yapılmadan önce düzenlenen satış vaadi sözleşmesinin geçerlilik koşullarını ve hangi hallerde sona erdiğini inceleyeceğiz. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Taraflar düzenledikleri ön sözleşme ile ana sözleşmenin akdedilmesini hüküm altına almak istemektedirler. Ön sözleşmenin…

Devamını Oku

AŞIRI CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ

Günümüzde akdedilen sözleşmelerin neredeyse tamamında cezai şart hükümlerine rastlamak mümkündür. Son dönemde ortaya çıkan ekonomik kriz etkileri sebebi ile sözleşmenin feshi yoluna giden birçok sözleşme tarafı açısından cezai şart konusu büyük önem taşımaktadır. Taraflarca kararlaştırılan cezai şartların aşırı olması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Kararlaştırılan bu aşırı cezai şartların indirilmesinin mümkün olup olmadığı, mümkün ise…

Devamını Oku

DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS İLE İFLASIN ERTELENMESİ

İflas halleri Türk hukukunda doğrudan iflas ve takipli iflas olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan iflasta alacaklılar ya da borçlu doğrudan ticaret mahkemesinden borçlu şirketin iflasını istemektedir. Takipli iflasta ise alacaklı borçluya ödeme emri gönderir, ödeme emrinin kesinleşmesi üzerine de ticaret mahkemesinden borçlunun iflasını talep eder. İflasa karar verilmesi ile birlikte iflas masası kurularak müflisin alacakların tahsiline…

Devamını Oku