TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ

Ticaret alanındaki uluslararası gelişmeler ve değişimler paralelinde dünya ticaret hacmi de git gide gelişmektedir. Bu sayede ülkeler ortak ekonomik hedefler oluşturma yoluna gitmektedirler. “Tek Satıcılık Sözleşmesi” de uluslararası ticareti kolaylaştıran; mal ve ürünleri yabancı pazarlarda daha kolay satma imkanı tanıyan bir tip sözleşmedir. Tek Satıcılık Sözleşmesi sayesinde her bir ülkedeki ihracat, o ülkede bulunan tek…

Devamını Oku

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA BİR ESERİN MALİ HAKLARININ İHLALİ HALİNDE TAZMİNAT DAVASI

İşleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ihlal edilen eser sahibi veya bağlantılı hak sahibi ya da bu hakları devralan (veya lisans alan) kimseler, FSEK madde 70/2’ye ve FSEK madde 80/2. madde 9. fıkraya göre; tecavüz edenin kusuru bulunmak şartıyla haksız fiil hükümlerine dayanarak maddi tazminat isteyebilecektir . FSEK 70 gereğince, mali hakların…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM LİSANSLARI

A) GENEL OLARAK: Elektrik piyasasında faaliyet gösterebilmek için öncelikle Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından bu hususta yetkilendirilmek gerekmektedir. Yetkilendirme işlemi Kurum tarafından verilen bir yetki belgesi (yahut lisans) almak yolu ile gerçekleştirilmektedir. Lisans olmaksızın piyasada faaliyet gösterilemez. Elektrik piyasasındaki yetkilendirme işlemleri “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” ile düzenlenmektedir. Yönetmelik, yedi tip yetki belgesi tanımlamıştır ve…

Devamını Oku

BOŞANMA TAZMİNATI

Aile Mahkemesince boşanma kararının verilmesi ile talep üzerine maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasına hükmedilebilir. Talep olmadığı sürece hakim re’sen maddi veya manevi tazminata ya da yoksulluk nafakasının ödenmesine ilişkin bir karar veremez. Çocuğun bakımı için iştirak nafakasının ödenmesine ise talep olmasa dahi hakim re’sen karar verebilir. MK 174/1’e göre, “mevcut veya beklenen menfaatleri…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE İRTİBAT BÜROLARI (LIAISON OFİSLER)

Türkiye dışında tescil edilmiş şirketler ticari faaliyetlerini tanıtmak ve pazar araştırması yapmak için Türkiye’de irtibat bürosu açma yolunu tercih etmektedirler. İrtibat büroları limited şirketler, anonim şirketler ve şubelerden farklı olarak gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunamamaktadırlar. Mevzuatta açık bir tanımı bulunmamakla birlikte irtibat büroları “Ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla haberleşme, ağırlama, irtibat sağlama, pazar araştırması yapma, iş…

Devamını Oku

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip özel bir ilamsız icra yoludur. Alacaklının bu yola başvurması için elinde kambiyo senedi niteliğinde bir belge olması zorunludur. Kambiyo senetleri kanunda poliçe, bono ve çek olmak üzere sınırlı olarak sayılmıştır. Alacaklı bunlar dışında her hangi bir kıymetli evraka (tahvil, banka mevduat sertifikası) dayanarak bu yola başvuramamaktadır. Kambiyo senetlerine…

Devamını Oku

UYARLAMA DAVALARI

Kira sözleşmeleri adi kira veya hasılat kirası olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Adi kira, taşınır veya taşınmaz bir malın belli bir ücret karşılığında kullanma hakkının bir başkasına devredilmesidir. Hasılat (ürün) kirası ise ürün veren taşınır veya taşınmaz malların veya hakların bir bedel karşılığında kullanılmasını, semerelerinin toplanmasını, işletilmelerini ve hakların kiralanmasını ifade eder. Kira sözleşmesinin geçerliliği…

Devamını Oku

YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI

Ticari işletme Türk Ticaret Kanunu’nun 11 ve 13 üncü maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanuna göre ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılmaktadır. Bu tanımı biraz daha genişletirsek; ticari işletmeyi, esnaf faaliyeti sınırını aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan, devamlı ve bağımsız bir şekilde icra edilen faaliyetlerin yürütüldüğü işletme olarak tanımlanabilir. Ticari…

Devamını Oku

ESER SÖZLEŞMESİNİN KEŞİF BEDELİNİN AŞIRI DERECEDE AŞILMASI NEDENİYLE FESHİ

Genel olarak Eser sözleşmesi ivazlı bir sözleşmedir. Müteahhit eseri iş sahibinin taahhüt ettiği bir bedel (ücret) karşılığında yapmaktadır. İş sahibinin asıl borcunu da ücret ödeme teşkil eder (BK364–365). Taraflar eser bedelini önceden kesin biçimde saptamışlarsa bedel götürüdür. (BK365). Buna karşılık bedel önceden yaklaşık olarak belirlenmiş, kesin bedelin eserin tamamlanmasında ortaya çıkacağı kararlaştırılmışsa bedel “yaklaşık bedeldir”.…

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE REHNİ

İşbu bültenimizde son dönemlerde Ticaret Hukukunda oldukça sık uygulama alanı bulan limited şirketlerde ortakların sahip oldukları hisselerin rehni işlemi konusunu ele almak istiyoruz. Anonim şirketlerde pay rehni ile limited şirketlerde pay rehni birbirinden farklıdır. Limited şirketlerde, anonim şirketlerde olduğu gibi hisse senedi çıkarılamaz. Türk Ticaret Kanunu madde 503/2’de bu durum “Ortaklar tarafından konulan sermaye için,…

Devamını Oku