YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA LİMİTED ŞİRKETLER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin ve dünyanın uzak bölgelerdeki tacirler arasındaki ticaretin hız kazanması söz konusu olmuştur. Bu nedenle yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin her geçen gün gelişen ticaret uygulamaları göz önüne alınarak güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir. Uzun bir çalışma sürecinden sonra 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve anonim ile limited şirketlerin denetlenmesine…

Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi tarafından 5782 sayılı Tapu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 3. maddesiyle 2644 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 3. maddenin ikinci fıkrasının, iptaline karar verildi

Anayasa Mahkemesi, 3.7.2008 günlü, 5782 sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unda yer alan bazı maddelerin iptali için yapılan başvuruyu kısmen kabul etti. 12.05.2011 tarihinde gerçekleşen oturum neticesinde; Tapu Kanunu’nun 35. maddesindeki, yabancı uyruklu gerçek kişilere, ilçe bazında imar planına dahil alanların yüzde 10’una kadar gayrimenkul edinebilme hakkı tanınması anayasaya aykırı görülmedi ve iptal istemi…

Devamını Oku

Foreks işlemlerini gerçekleştiren şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu denetimine tabi tutulmasını sağlayan kanun maddesi, 25.08.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.maddesine eklenen g bendi ile kısaca foreks işlemleri olarak adlandırılan elektronik ortamda kaldıraçlı mal,döviz ve kıymetli maden alım satımı faaliyeti, 25.08.2011 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimine tabi olacaktır. 20.07.2011 tarihinde SPK tarafından kendi resmi internet sitesinde yayınlanan “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı”…

Devamını Oku

Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen ve Resmi gazetede ilan edilen “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ile Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 500 kWe olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapacak gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf kılınmaktadırlar.

YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL EDİNİMİ

Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin diğer ülkelerde gayrimenkul edinimi konusunda hak ve yükümlülükleri, tarihsel süreçte değişim gösteren yasal düzenlemelere tabi tutulmuştur. Tarihin belirli dönemlerinde birçok devlet yabancıların ülkelerinde gayrimenkul edinimini yasaklayıcı düzenlemeler getirirken, günümüzde özellikle küreselleşmenin ve serbest piyasa ekonomisine geçişin de etkisiyle bu engellemeler asgari düzeye indirgenmeye çalışılmaktadır. Yabancıların gayrimenkul edinimine ilişkin sıklıkla…

Devamını Oku

MİNİ TORBA KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, “mini torba” olarak adlandırılan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, özel güvenlik şirketlerince üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe bildirilecek. Bu düzenlemeyle şirketlerin cezai yaptırıma maruz kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Teklif, küçük…

Devamını Oku

TORBA YASA HAKKINDA

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak da bilinen 6111 sayılı Vergi ve SSK gibi Bazı Devlet Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya uyarınca; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri…

Devamını Oku

TORBA YASA TBMM’DEN GEÇTİ

Bazı kamu alacakların yeniden yapılandırılan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile çok sayıda kanunda değişiklik yapan “Torba” tasarı, 13.02.2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yürürlük tarihi belirtilmiş hükümler dışında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayından ve Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek olan yasada vergi alacakları ile ilgili bir çok düzenleme yapıldı. “Temel”…

Devamını Oku

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU YASALAŞTI

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. 649 maddeden oluşan ve 22 bölüm halinde “temel kanun” olarak görüşülen tasarı, bütün partilerin vardığı mutabakat doğrultusunda Genel Kurulda yaklaşık iki buçuk saatte yasalaştı. 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ise 12.01.2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. Yürürlük hakkındaki…

Devamını Oku

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE YAYINLANDI

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından 27690 Sayılı Resmi Gazete ile 2 Eylül 2010 tarihinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik yapılmasına dair Tarife yayınlandı. Tarifeye göre; MADDE 1 – 24/12/2009 tarihli ve 27442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde…

Devamını Oku