Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinimini Kolaylaştıracak Olan Kanun Tasarısı Hazırlıkları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından Başlatıldı

Hukukumuzda yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere göre, bir yabancının Türkiye’de taşınmaz edinebilmesi için öncelikle vatandaşı olduğu ülkede, Türk vatandaşlarına taşınmaz edinimi hakkının hukuki ve fiili olarak tanınmış olması gerekmektedir. Karşılıklılık (Mütekabiliyet) olarak adlandırılan bu ön koşul doğrultusunda, özellikle başta Körfez ülkeleri olmak üzere, Türki Cumhuriyetlerden ve Rusya’dan birçok kişi Türkiye’den taşınmaz edinemiyorlar. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı…

Devamını Oku

6100 sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve bu kanuna ilişkin 4 tebliğ yürürlüğe girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 1 Ekim 2011 Tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununa ilişkin Adalet Bakanlığınca 4 adet tebliğ yayınlandı. Resmi Gazete’nin 30 Eylül 2011 Cuma günlü 28070 sayısında yayınlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Bilirkişi Ücret Tarifesi, Tanık Ücret Tarifesi ve Hakem Ücret Tarifesi de 1…

Devamını Oku

YENİ BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE KONUT VE ÜSTÜ KAPALI İŞYERLERİNİN KİRA BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile uygulamada bir çok değişikliğe yol açacak ve mevcut kanuni boşlukları dolduracak düzenlemeler getirilmiştir. Özel borç ilişkileri arasında yer alan kira sözleşmeleri ile ilgili de önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, kira sözleşmelerine ilişkin hükümler temelde üç ayrı bölüme ayrılmıştır. 1- Genel hükümler(madde 301-338) 2- Konut…

Devamını Oku

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, bu taşınmazların işgali ile İdarece yürütülecek ecri misil tespit, takdir ve tahsil işlemlerine ilişkin Milli Emlak Tebliği yayınlandı.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan 336 sıra nolu Milli Emlak Tebliği ile hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların işgali nedeniyle ödenecek ecri misilin tespiti, takdiri ve tahsili işlemlerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yeni tebliğ ile yapılan değişikliklerin başında, tespit edilen işgalin süresi gelmektedir. Buna göre “Taşınmaz Tespit Tutanağı”na dayanılarak, işgalen kullanılanlar için tespit…

Devamını Oku

Elektronik yolla tebligat gönderilmesine ilişkin olarak düzenlenen ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik ve 25.08.2011 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 1525.maddesine dayanılarak hazırlanan ve aynı tarihte yürürlüğe girecek olan “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve 25.08.2011 tarihinde yürürlüğe giren “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ”ile kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bu…

Devamını Oku

Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan parsellerin bedelsiz tahsisine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi.

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin bedelsiz olarak, gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen tahsisi için düzenlenen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğe göre, Bakanlık kredi kullanan Organize Sanayi Bölgelerindeki tahsis edilmemiş parseller, OSB müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az 10 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlara girişecek olan gerçek veya tüzel kişilere,…

Devamını Oku

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA HAKLARI VE İZİNLERİ

Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esaslar, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da ve bu Kanunun uygulamasını gösteren yönetmeliklerde yer almaktadır. Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancıların mevcut durumları göz önüne alınarak, bazı çalışma izni türleri belirlenmiştir. A-Çalışma İzni Türleri: a-Süreli Çalışma İzni: İlk aşamada, 1 yıl süre…

Devamını Oku

Kıyı Yapı Ve Tesislerinde Plânlama Ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı

Kıyı ve sahil şeritleri ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesisler ile ilgili olarak, yatırımcı gerçek kişiler, kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak işlemlere dair tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu tebliğ ile yatırımcılar, bahse konu araziler üzerinde yapı ve tesis yapmak için; imar plânı ve uygulama projesi…

Devamını Oku

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ANONİM ŞİRKETLER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Bundan sonra “Yeni TTK” olarak anılacaktır.) ile anonim şirketler, hukuki, idari ve iktisadi açıdan esaslı değişikliklere uğramıştır.Yeni TTK’nın 329 ila 563. maddeleri arasında düzenlenen anonim şirketlere ilişkin yenilikler ana başlıkları ile şöyledir; 1-Kuruluş, kurucu sayısı ve ortaklar Yeni TTK ile anonim şirketlerin kuruluş işlemlerinde bazı…

Devamını Oku

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen “Güneş Enerjisine dayalı Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik” 19.06.2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu yönetmelik ile güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksamın sahip olması gereken standartlar, test yöntemleri, denetimi ile güneş enerjisine dayalı veya güneş enerjisi ile birlikte diğer enerji kaynağı kullanan hibrit tesislerde…

Devamını Oku