Konut alım-satım sözleşmeleri çerçevesinde eksik ifaya ilişkin tüketici taleplerinde Yargıtay’ın içtihat değişikliği

Bilindiği üzere 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korumasıdır. Bu amaçla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemi Tüketici kanunun kapsamına girecektir. Tüketicinin kim olduğu Kanunun 3. Maddesinde, bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen…

Devamını Oku

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Kanun ve İlgili Yönetmelik Kapsamında Yapılacak Kira ve Diğer Yardımlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Kanunun Uygulama Yönetmeliği 15 Aralık 2012 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yönetmeliğin 16. maddesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine kira yardımı, geçici konut veya işyeri tahsisi, taşınma masraflarının karşılanması, faiz desteği gibi yardım ve teşvikler öngörülmüştür.…

Devamını Oku

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarını ve Bakanlık Temsilcisinin Katılımını Düzenleyen Yönetmelik Uyarınca Getirilen Esas ve Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 407, 419/1 ve 419/2 maddelerinde genel kurul toplantılarına ilişkin iç yönergenin hazırlanması ve içeriği, genel kurul ve genel kurul toplantılarının usul ve esasları ve bakanlık temsilcisinin genel kurul toplantılarına katılımının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenleneceği belirtilmiştir. Bu kapsamda düzenlenen 28481 sayılı yönetmelik (“Yönetmelik”), aksi belirtilen haller haricinde (internet sitesinde…

Devamını Oku

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Getirilen Esas ve Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesinin 5. fıkrasında anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğuracağı söylenmekle hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik katılımına cevaz verilmiştir. Hükmün uygulanmasına ilişkin 28395 sayılı yönetmelik 01/10/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikte elektronik…

Devamını Oku

RESİM, HEYKEL ve DİĞER SANAT ESERLERİNDE KANUNİ PAY ve TAKİP HAKKI

Pay ve takip hakkı, eserin ilk satışından sonra yapılan satışlarda, eserde oluşan fazla değerden eser sahibini yararlandırmaya yönelik bir haktır. Bir güzel sanat eserinin eser sahibi tarafından satıldıktan sonra değer kazanması ve önceki satış fiyatına göre çok daha yüksek meblağlar üzerinden tekrar satılması halinde eser sahibine veya eser sahibi ölmüşse mirasçılarına sonradan meydana gelen değer…

Devamını Oku

4857 SAYILI İŞ KANUNU BAKIMINDAN İŞ AKDİNİN SONA ERMESİ HALİNDE DÜZENLENMESİ GEREKEN BELGELER

İşveren ve işçi açısındaki iş sözleşmesinin sona ermesinin doğuracağı sonuçlar, sona erme sebebi ve şekline göre değişiklik gösterir. Bu açıdan iş sözleşmesinin sona ermesinde gerek işveren gerekse işçi açısından meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz sonuçların yönetilmesi gerekmektedir. Özellikle işveren bakımından, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde izlenecek yolun ve düzenlenmesi gereken belgelerin tespiti ve tanziminin yasal…

Devamını Oku

KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE, KENDİ ÜZERİNE DÜŞEN EDİMİ İFA ETMEYEN TARAFA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler, iki tarafın da bir edimi ifayı, yani sözleşmede kararlaştırılan yükümlülüklerin yerine getirilmesini üstlendiği sözleşmeler olup, kendi yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınan tarafa karşı izlenebilecek yollar Yeni Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Sözleşmenin bir tarafının ifada gecikmesi üzerine, kendi yükümlülüklerini yerine getiren tarafın, karşı tarafı “borçlu temerrüdüne” düşürmesi gerekecek ve böylece Kanunda belirlenen seçimlik…

Devamını Oku

EV HACİZLERİ ZORLAŞIYOR İCRA SATIŞLARI İNTERNET ORTAMINA TAŞINIYOR !

02.07.2012 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 6352 sayılı “Yargi Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amaciyla Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapilmasi Ve Basin Yayin Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezalarin Ertelenmesi Hakkinda Kanun” çerçevesinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu değişikliklerle uygulamada yaşanan bazı aksaklıkların ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi ve sisteme…

Devamını Oku

6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18 Mayıs 2012 Tarih ve 28296 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun’a göre; ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz…

Devamını Oku

Kentsel Dönüşüm Yasası da dediğimiz, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa Tasarısı” 16 Mayıs 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasayı kısa da olsa tanımları ile ele almak gerekirse; Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek olan uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdare’nin talebine bağlı olarak veya re’sen Bakanlıkça yapılacak olan teklif üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenen alanları, Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma…

Devamını Oku