PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Nelerin emsale dahil olacağını da gösteren ve müktesap haklar konusunda düzenlemeler de içeren “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (İmar değişikliği Yönetmeliği) 1 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İmar Değişikliği Yönetmeliği ile 2 Kasım 1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nin (İmar Yönetmeliği) bazı…

Devamını Oku

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ

Türk Borçlar Kanunu’nun 473. Maddesine göre, yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, iş sahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir. Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MALI BULUNAN YABANCILARA İKAMET İZNİ VERİLMESİ

4 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (6458 sayılı Kanun) uyarınca Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılara kısa dönem ikamet izni kapsamında 1 yıl ikamet izni verilmesi mümkün hale gelmiştir. Daha önce 3 ay süre ile verilen söz konusu kısa dönem ikamet izni, son yapılan değişiklik ile 1 yıla uzatılmıştır.…

Devamını Oku

İCRA İFLAS KANUNU UYARINCA MENKUL VE GAYRİMENKULLERİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

Alacaklının alacağı sebebiyle borçludan haczedilen malların paraya çevrilebilmesi, bir diğer anlatım ile satılabilmesi için, kural olarak söz konusu satışın alacaklı ya da borçlu tarafından talep edilmiş olması gerekir (1). Satış talebinde bulunmak herhangi bir resmi şekle bağlanmamıştır ancak talebin haciz koyduran icra dairesine yapılması şarttır (2). Alacaklı satış talebinde bulunmuş ise, satış giderlerini peşin ödemesi…

Devamını Oku

KEFALETTE EŞİN RIZASI ARANMAYACAK

04.02.2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 584’ üncü madde düzenlemesi ile eşlerden birinin kefil olabilmesi, mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmaması veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmaması halinde diğer eşin kefalet sözleşmesi kurulmadan önce ya da en geç sözleşmenin imzalanması anında vereceği rızasına bağlanmıştır. Medeni Kanunumuzda eşleri mal-mülk konularında bazı şartlar altında…

Devamını Oku

YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kira sözleşmelerinde pek çok değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin birçoğu kamuoyu tarafından sadece kiracı lehinde gibi algılanmışsa da esasen kiraya veren lehinde de değişik hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümlerden en önemlisi, kira sözleşmelerinin yapılmasından sonra on yıllık uzama süresi sonunda kiraya verenin, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en…

Devamını Oku

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18’ inci ve 1525’ inci madde hükümlerinde, kayıtlı elektronik posta hizmeti ve elektronik imzaya ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmişti. Bu çerçevede Adalet Bakanlığınca hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayınlanan yönetmeliğin 2’inci…

Devamını Oku

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

30.06.2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş kazalarına ve meslek hastalıklarına meydana gelmeden önce müdahale edilmesi ve işyerinde işin yürütülmesi esnasında meydana çıkabilecek risklerin tespiti ile mevcut risklerin ortadan kaldırılması ve/veya yeni risklerin oluşmasının engellenmesi amaçlanmıştır. Sayı sınırı olmaksızın, memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar, kamu…

Devamını Oku

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinin 3. fıkrasında Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan bir tebliğle düzenleneceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 28502 sayılı Ticari…

Devamını Oku

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Belirlenen Riskli Alanlar Resmi Gazetede Yayınlandı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası            : 6306 Kabul Tarihi                    : 16/5/2012 Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih: 31/5/2012     Sayı : 28309 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve…

Devamını Oku