ÖMÜR BOYU KİRACILIK DÖNEMİ SONA ERDİ

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kalkan 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verene kanunda sayılı belli haller dışında sözleşmeyi feshetme hakkı tanımamaktaydı. Ancak, kiralamalara ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu bünyesinde düzenlenen yeni hükümler çerçevesinde, şartların mevcut olması halinde kiraya veren her hangi bir…

Devamını Oku

PLÂNLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Planlı Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 6ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Geçici Madde 6 – Bu madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce; belirli parsellere yönelik…

Devamını Oku

KARŞILIKLI BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE, KENDİ ÜZERİNE DÜŞEN EDİMİ İFA ETMEYEN TARAFA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler, iki tarafın da bir edimi ifayı, yani sözleşmede kararlaştırılan yükümlülüklerin yerine getirilmesini üstlendiği sözleşmeler olup, kendi yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınan tarafa karşı izlenebilecek yollar Yeni Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Sözleşmenin bir tarafının ifada gecikmesi üzerine, kendi yükümlülüklerini yerine getiren tarafın, karşı tarafı “borçlu temerrüdüne” düşürmesi gerekecek ve böylece Kanunda belirlenen seçimlik…

Devamını Oku

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 OCAK 2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, 24 Aralık 2013 tarihinde 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2014 olarak belirlenmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere on kişiden az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine…

Devamını Oku

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 28 KASIM 2013 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

28 Kasım 2013 tarihinde 6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun Resmi Gazetede yayın tarihinde itibaren altı ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 23/2/1995 tarihli 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılacaktır. Yeni kanun ile birlikte getirilen başlıca bazı yenilikler şunlardır. Bankalar Tüketicilere yıllık üyelik aidatı…

Devamını Oku

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ 2 KASIM 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2 Kasım 2013 tarihli 28809 sayılı Resmi Gazete’de Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır ve amacı; elektrik piyasasındaki önlisans ve lisanslandırma uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans ve lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 4 Ağustos 2002 tarihli ve…

Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi’nin 2836 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Madde 65 (a) ve (b) Bentlerini İptali Kararı 13 Ekim 2013’de yürürlüğe giriyor.

Anayasa mahkemesinin 13 Ekim 2012 tarih 28440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/18 Esas sayılı kararında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanunu madde 65’in (a) ve (b) bentleri Anayasa madde 2 ve 38 hükümlerine aykırı oldukları gerekçesiyle iptal edilmiştir. İptal edilen yasa metni; Madde 65 a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına,…

Devamını Oku

Avukatlık Kanunu’nun Beşinci Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi’nin 13.08.2013 tarih 28734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/116 esas sayılı kararında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı nedeniyle iptaline karar verilmiştir. İtiraza konu yasa metni; Madde 5- Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur: c) Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları…

Devamını Oku

TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları Ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik, 3 Ağustos 2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde; öncelikle, bölgenin sahip olduğu çevre değerlerini korumak. İkinci olarak,…

Devamını Oku

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ SÜRECİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 29 Haziran 2013’de Resmi Gazetede yayımlanan 28692 nolu tebliğe göre; Anonim ve Limited Şirketlerin sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilmesi süreci bir yıl daha uzatılmıştır. Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu madde 22/1 uyarınca “Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren…

Devamını Oku