MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI

26 Mayıs 2009 tarihli 27239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8 Sıra No’lu “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” yayınlandı. Söz konusu tebliğe göre Bankalar, aracı kurumlar, PTT ve diğer yükümlülere hesap sahiplerinin adreslerini güncellemeleri için 3 ay daha süre verildi. Uygulamanın vatandaşların büyük bölümünü ilgilendirmesi ve sıkıntıya meydan verilmemesi için 1Nisan2008 tarihinden önce sürekli iş…

Devamını Oku

TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN BİR ORTAKLIK YAPISI İLE İŞLETTİKLERİ TİCARİ İŞLETMELERİN TİCARET SİCİLLERİNE TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği bulunmayan bir ortaklık yapısı ile işlettikleri ticari işletmelerin ticaret sicillerine tescili hakkında tebliğ 1 Nisan 2009 tarihli 27187 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğ, iki veya daha ziyade hukuken ve iktisaden birbirinden bağımsız tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin belli bir amacı gerçekleştirmek ve kâr elde etmek için kurdukları…

Devamını Oku

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları hakkında tebliğ 9 Nisan 2009 tarihli 27195 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranını yıllık %19, avans işlemelerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık %20 olarak tespit etmiştir. Belirlenen bu oranlar yürürlüğe girmiştir.

18/2/2009 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Resmi gazetede 18/2/2009 tarihinde yayınlanan 5838 numaralı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile birçok düzenleme ile birlikte ihracat katma değer vergisi ile çekle ödemelerin düzenlemesi ve çek hamillerinin korunması hakkında aşağıda belirtilen önemli değişiklikler getirilmiştir. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN 11 ve 12’nci maddesine göre; MADDE 11 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı…

Devamını Oku

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair kanun 28 Ocak 2009 tarihli 27124 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi’nin, 556 sayılı KHK’nın bazı maddelerini Anayasa’nın 38. ve 91. maddelerine aykırı oldukları gerekçesi ile iptal etmesi üzerine düzenlenen Kanun; Marka Hakkından doğan hakların kapsamını, Marka Hakkına tecavüz sayılan fiilleri ve bu fiillere…

Devamını Oku

OYDAN YOKSUN PAYLARA İLİŞKİN ESASLARI DÜZENLEYEN TEBLİĞ YAYIMLANDI

21 Ocak 2009 tarihli 27117 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Oydan yoksun payların ihracı, halka arzı ile pay sahiplerine tanınan haklar ve bu hakların kullanım şartlarına ilişkin esasları düzenleyen, “Oydan yoksun paylara ilişkin esaslar tebliği” yayınlandığı gün itibari ile yürürlüğe girdi. 28.07.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14/A maddesine dayanılarak hazırlanan tebliğ Anonim ortaklıkların…

Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI

13 Ocak 2009 tarihli 27109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği hakkında yönetmelik” yayınlandığı gün itibari ile yürürlüğe girdi. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmelik, sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici…

Devamını Oku

ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLADI

15 Ocak 2009 tarihli 27111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/1 sıra numaralı “Çekle Ödemelerin düzenlenmesi ve Çek hamillerinin korunması hakkında kanuna ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ” 26 Ocak 2009 tarih itibari ile yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişiklik ile 9.4.2003 tarihli ve 2574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/1 sıra numaralı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek…

Devamını Oku

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

18 Aralık 2008 tarihinli 27084 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Türkiye Barolar Birliği adli yardım yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik “ aynı gün itibarı ile yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik 30 Mart 2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin 7. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikleri kapsamaktadır. 30…

Devamını Oku

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYINLANDI

12 Kasım 2008 tarihli 27052 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimine ilişkin yönetmelik” aynı gün itibari ile yürürlüğe girdi. 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36. maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan yönetmelik Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimine ve kullanımına…

Devamını Oku