TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU REKLAM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

18 Haziran 2010 tarihinde 27615 No’lu Resmi Gazete’de Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik yayınlandı. Yönetmeliğe göre; Madde 1 – 26/8/2009 tarihli ve 27331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Reklamların türleri, yayın süreleri, ücretleri, satış ve ödeme şartları, uygulanacak komisyon…

Devamını Oku

Borsa Dışı Teşkilatlanmış menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı

5 Haziran 2010 tarih ve 27602 sayılı Resmi Gazete’de, Borsa Dışı Teşkilatlanmış menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Buna göre, söz konusu tebliğin 5. Maddesine eklenen fıkraya göre; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları için kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha…

Devamını Oku

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ yayınlandı

6 Haziran 2010 tarih ve 27603 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ yayınlandı. Söz konusu tebliğde, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında var olan Gümrük Birliği anlaşmasına istinaden, her iki tarafın karşılıklı olarak, 1.1.2011 tarihinde gümrük vergileri askıya alınacak ve AB tarafından tarife kontenjanı…

Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi tarafından 5782 sayılı Tapu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 3. maddesiyle 2644 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 3. maddenin ikinci fıkrasının, iptaline karar verildi

Anayasa Mahkemesi, 3.7.2008 günlü, 5782 sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unda yer alan bazı maddelerin iptali için yapılan başvuruyu kısmen kabul etti. 12.05.2011 tarihinde gerçekleşen oturum neticesinde; Tapu Kanunu’nun 35. maddesindeki, yabancı uyruklu gerçek kişilere, ilçe bazında imar planına dahil alanların yüzde 10’una kadar gayrimenkul edinebilme hakkı tanınması anayasaya aykırı görülmedi ve iptal istemi…

Devamını Oku

BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞİKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

8 Mayıs 2010 tarih ve 27575 sayılı resmi gazetede “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandı (Seri no: I, No:41) İşbu tebliğ ile birleşmeye taraf ortaklıkların birleşme işlemine esas alınacak finansal tabloların Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çevresinde hazırlanması ve Kurulun bağımsız denetim standartları çevresinde özel bağımsız denetimden geçirilmesi zorunlu kılınmıştır. Aktiflerin…

Devamını Oku

TEBLİGAT HUKUKU

1. GİRİŞ İcra ve iflas işlemleri ile ilgili tebligat usulü İİK m. 21de ve İİK m. 57de düzenlenmiştir. Her iki maddede de tebligat işlemlerinin uygulanması bakımından, 7021 sayılı Tebligat Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Tebligat Tüzüğü hükümlerinin uygulanacağı düzenlenerek bu düzenlemelere atıfta bulunulmuştur. İcra iflas hukukunda pek çok işlemin hukuki sonuç doğurabilmesi için ilgililerine…

Devamını Oku

Payların Kurul Kaydına Alınması ve Satımına İlişkin Esaslar Tebliği yayınlandı

3 Nisan 2010 tarih ve 27541 Sayılı Resmi Gazete’de Payların Kurul Kaydına Alınması ve Satımına İlişkin Esaslar Tebliği yayınlandı. İşbu tebliğ, pay sahibi sayısının 250 yi geçmesi nedeni ile payları halka arz olunmuş sayılan anonim ortaklıkların paylarının kurul kaydına alınması, ortaklıkların mevcut ya da artırılan sermayelerini temsil eden payların Kurul kaydına alınması ve bu payların…

Devamını Oku

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI

5 Mart 2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ” yayınlandı. Vergi Usul Kanunu’nun Maliye Bakanlığı’na tanıdığı yetkilere istinaden, faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların bu tebliğ ile açıklanma zorunluluğu oluşmuştur. Bu tebliğde yer alan önemli noktalar şunlardır: Tebliğ ile düzenlenen…

Devamını Oku

5 Şubat 2010 tarihli 27484 sayılı Resmi Gazete’de 5951 numaralı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlandı

İşbu kanunun 8. maddesi ile “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un” 12 inci maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: “Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izin başvurularını bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine yaparlar. Temsilcilik başvuruları bakanlığa iletir. Bakanlık ise ilgili merciinin görüşünü de alarak başvuruları değerlendirir. Durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni verilir. Bu izin çalışma vizesi ve…

Devamını Oku

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

21 Ocak 2010 Tarihli 27469 sayılı resmi gazetede “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre “Kanun kapsamında yapılacak başvuruların kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda Yönetmelikte belirlenen mercie dilekçe ile yapılması öngörüldükten sonra çalışma izinlerinin Bakanlıkça kâğıt kullanılarak ya da elektronik belge olarak verilebilmesi hükme bağlanmıştır. Bunun yanında…

Devamını Oku