TÜRKİYE’DE İRTİBAT BÜROLARININ KURULMASI

I- GİRİŞ İrtibat büroları veya temsilcilik büroları (İng. “representative office”), “Ticari faaliyet dışında haberleşme, ağırlama, irtibat sağlama, yatırım yapılacak ülkede pazar araştırmasının yapılması, yatırım yapılacak ülkedeki iş olanaklarının yakından takip etmek ve bu konuda merkez firmaya bilgi vermek gibi sosyal, kültürel ve iktisadi amaçlarla yurtdışındaki yerleşik kişi ve kuruluşlar tarafından açılan bürolardır” şeklinde tanımlanabilir. İrtibat…

Devamını Oku

MİMARDAN İZİN ALINMADAN YAPIDA DEĞİŞİKLİK YAPMA

T.C. Anayasasının 35. maddesine göre; herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Yapı sahibi (malik), ister yapıyı istisna sözleşmesi gereği mimara sipariş vererek yaptırsın, ister sonradan satın alsın, onu kendi ihtiyaçlarına göre kullanmak hak ve yetkisine sahiptir. Bu yetki yapı…

Devamını Oku

BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA MAMELEKİN DEVRİ: MAMELEK DEVİR ANLAŞMALARI

Mamelekin devri, gerçek veya tüzel kişi iki tarafın yaptıkları bir devir anlaşmasıyla bir şirketin aktiflerinin veya aktifleri üstündeki haklarının veya pasifleriyle ilgili sorumluluklarının devridir. Türk Hukuku’nda ortaklıklar arasındaki mamelek devir anlaşmaları, farklı kanunlarda her kanunun öğretisi bağlamında düzenlenmiştir. Mamelek devir anlaşması yaparken ortaklıklar, ilgili düzenlemelere uygun davranmak zorundadırlar. Ancak belirtelim ki Türk Ticaret Kanunu’nda ortaklıklar…

Devamını Oku

TÜRKİYE’ DEKİ YABANCI YATIRIMLAR ve ŞİRKET TÜRLERİ

1.Giriş: 17.06.2003 tarihli Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’ deki mevcut şirketler hukuku sisteminde değişiklikler olmuştur. Önceki kanuni düzenlemelerin aksine, izin yükümlülükleri ve asgari sermaye miktarları yabancı yatırımlar lehine düzenlenmiştir. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’ na göre; yabancı yatırımcı, Türkiye’ de doğrudan yabancı yatırım yapan, – Yabancı ülke vatandaşları – Yurtdışında ikamet eden Türk…

Devamını Oku

ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ (HARDSHIP)

I – Genel olarak aşırı ifa güçlüğü Bütün uzun süreli sözleşmeler gibi, inşaat sözleşmeleri de öngörülemeyen riskler taşırlar. Uzun süreli bir sözleşmenin ifası sırasında ortaya çıkabilecek değişiklikler sözleşmenin dengesini bozacak nitelikte olabilirler. Sözleşmenin dengesinin, taraflardan birinden sözleşmenin ifası beklenemeyecek kadar bozulması durumuna uluslar arası ticaret sözleşmeleri uygulamasında aşırı ifa güçlüğü (hardship) denmektedir. Aşırı ifa güçlüğünün…

Devamını Oku

ÖNALIM HAKKI

Önalım hakkı kanunumuzda müşterek mülkiyette düzenlenen yasal önalım hakkı ile herhangi bir müşterek mülkiyet ilişkisi olmaksızın bir kimsenin sözleşme ile üçüncü bir kişiye tanıdığı önalım hakkı yoluyla karşımıza çıkar. Önalım hakkının amacı hak sahibinin söz konusu taşınmazın ya da müşterek mülkiyetteki payın üçüncü bir kişiye satılması halinde öncelikle kendisine bu yerin devredilmesini isteme hakkını tanımaktır.…

Devamını Oku

MARKANIN DEVRİ

Genel Olarak Sınaî mülkiyet alanında yer alan en önemli haklardan biri olan marka hakkı, ekonomik değerinin artması ve işletmeden bağımsızlaşmasından dolayı başlı başına çeşitli hukuki işlemlere konu olabilmektedir. Tescilli bir marka, başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve haczedilebilir. Tescilli bir marka üzerindeki sağlar arası işlemler…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI TAHKİM KARARLARININ İCRASI

I – Giriş Gelişen kitle iletişim ve ulaşım araçlarının etkisiyle uluslararası ticaret yalnız coğrafi olarak dünyanın her yanına yayılmakla kalmayıp, pek çok küçük ve orta boyuttaki işletmenin de temel faaliyeti haline gelmiştir. Bu nedenle, günümüz uluslararası ticaretinin başlıca uyuşmazlık çözme mekanizması olan Uluslararası Ticari Tahkim’in uygulama alanı da giderek genişlemektedir. Gerek Türkiye’de yatırım yapan yabancı…

Devamını Oku