ALACAĞIN TEMLİKİ

İşbu bültenimizde alacağın temlikinin geçerlilik şartları, temlike borçlunun onayının gerekip gerekmediği ve müstakbel alacaklarda temlik konuları incelenecektir. Alacağın temliki Borçlar Kanunumuzun 162. ve 172. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Alacağın temliki alacağın tamamı veya bir kısmı için (kısmi temlik) yapılabilir. Kısmi temlik ancak alacağın bölünebilir olduğu durumlarda söz konusudur. Temlik ile birlikte alacaklı taraf değişir ve alacak…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELER VE SERBEST BÖLGELERDE ŞİRKET KURULUŞU

İşbu bültenimizde yerli yatırımcıların olduğu gibi yabancı yatırımcıların da ilgisini yakından çeken serbest bölgelere yer vereceğiz. Serbest bölgeler Serbest Bölgeler Kanunu, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği, Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları, Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri mevzuatı kapsamında düzenlenmektedir. Genel olarak özetlemek gerekirse…

Devamını Oku

İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI

Tüm inşaat projelerinde temel unsur oraya nasıl bir inşaat yapılabileceğinin gösterildiği imar planıdır. Bir yerleşim bölgesinde arazinin nasıl kullanılacağı Belediyeler ve bazı durumlarda çeşitli kamu kuruluşları ve bakanlıklar tarafından imar planları yoluyla belirlenir. İmar planları nazım imar planları ve uygulama imar planları olarak iki gruptur. Nazım İmar Plânı; onaylı hali hazır haritalar üzerine çizilen, konut,…

Devamını Oku

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ VE SONA ERMESİ

Bu bültenimizde pratikte yoğun bir şekilde uygulama bulan taşınmazların tapuda satış işlemi yapılmadan önce düzenlenen satış vaadi sözleşmesinin geçerlilik koşullarını ve hangi hallerde sona erdiğini inceleyeceğiz. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşmedir. Taraflar düzenledikleri ön sözleşme ile ana sözleşmenin akdedilmesini hüküm altına almak istemektedirler. Ön sözleşmenin…

Devamını Oku

AŞIRI CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ

Günümüzde akdedilen sözleşmelerin neredeyse tamamında cezai şart hükümlerine rastlamak mümkündür. Son dönemde ortaya çıkan ekonomik kriz etkileri sebebi ile sözleşmenin feshi yoluna giden birçok sözleşme tarafı açısından cezai şart konusu büyük önem taşımaktadır. Taraflarca kararlaştırılan cezai şartların aşırı olması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Kararlaştırılan bu aşırı cezai şartların indirilmesinin mümkün olup olmadığı, mümkün ise…

Devamını Oku

DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS İLE İFLASIN ERTELENMESİ

İflas halleri Türk hukukunda doğrudan iflas ve takipli iflas olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan iflasta alacaklılar ya da borçlu doğrudan ticaret mahkemesinden borçlu şirketin iflasını istemektedir. Takipli iflasta ise alacaklı borçluya ödeme emri gönderir, ödeme emrinin kesinleşmesi üzerine de ticaret mahkemesinden borçlunun iflasını talep eder. İflasa karar verilmesi ile birlikte iflas masası kurularak müflisin alacakların tahsiline…

Devamını Oku

TÜRK HUKUKUNDA KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLLARI & SÜRELERİN ÖNEMİ

İcra hukukunun temeli borçların devlet zoruyla ifa edilmesine dayanır. Türk icra sistemi icra daireleri, icra mahkemeleri ve Yargıtay’ın icra işlemleri ile görevlendirilmiş hukuk dairelerinden oluşur. Türk hukukunda, icra prosedürü mahkemeden alınan ilamların icrası ile olabileceği gibi yalnız para ve teminat borçları için ilamsız icra yollarını da kabul etmiştir. İlamsız icra da genel haciz yoluyla takip…

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE SENETLERİNİ SATIN ALMASI

Türk Ticaret Kanunu’nun 329.maddesinde düzenlenmiş olduğu üzere anonim şirket, kendi hisse senetlerini mülk edinemez ve rehin olarak kabul edemez. Bu yasağa uyulmaması halinde yapılan işlemin geçersizliği söz konusu olacaktır. Dolaysıyla senetlerin mülk edinilmesinden veya rehin alınmasından doğan sözleşmeler geçersiz sayılır. Bu yasak adi, imtiyazlı, hamiline, nama yazılı bütün pay türleri için geçerlidir . Örneğin, bir…

Devamını Oku

TÜRK HUKUKUNDA MAL REJİMLERİ

Günümüzde ömür boyu sürmesi için yapılan evliliklerin bir kısmı ne yazık ki fazla uzun sürmemektedir. Boşanma ile biten evlilik sayısı her yıl daha fazla artmaktadır. Bu durumda boşanma sonuçları açısından mal rejimleri büyük önem arz etmektedirler. Türkiye’de Medeni Hukuk alanında büyük bir kanun değişikliği yapılmıştır. Yeni Medeni Kanun 01.Ocak.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda yapılan…

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELER

Serbest bölgeler uluslar arası ticareti ve istihdamı arttırmak, ekonomik gelişimi hızlandırmak gibi amaçlar ile kurulan ve ülkelerin milli sınırları içinde bulunmakla birlikte, vergi ve gümrük mevzuatlarının uygulanması bakımından gümrük hattı dışında bırakılan yerler olarak tanımlanan bölgelerdir. Serbest bölgelerde çeşitli vergi muafiyetleri, ucuz ihracat kredileri, ucuz işci ücretleri, kar transferi garantisi ve bürokrasinin azaltılması gibi teşvik…

Devamını Oku