TÜRKİYE’DE İRTİBAT BÜROLARI (LIAISON OFİSLER)

Türkiye dışında tescil edilmiş şirketler ticari faaliyetlerini tanıtmak ve pazar araştırması yapmak için Türkiye’de irtibat bürosu açma yolunu tercih etmektedirler. İrtibat büroları limited şirketler, anonim şirketler ve şubelerden farklı olarak gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunamamaktadırlar. Mevzuatta açık bir tanımı bulunmamakla birlikte irtibat büroları “Ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla haberleşme, ağırlama, irtibat sağlama, pazar araştırması yapma, iş…

Devamını Oku

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip özel bir ilamsız icra yoludur. Alacaklının bu yola başvurması için elinde kambiyo senedi niteliğinde bir belge olması zorunludur. Kambiyo senetleri kanunda poliçe, bono ve çek olmak üzere sınırlı olarak sayılmıştır. Alacaklı bunlar dışında her hangi bir kıymetli evraka (tahvil, banka mevduat sertifikası) dayanarak bu yola başvuramamaktadır. Kambiyo senetlerine…

Devamını Oku

UYARLAMA DAVALARI

Kira sözleşmeleri adi kira veya hasılat kirası olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Adi kira, taşınır veya taşınmaz bir malın belli bir ücret karşılığında kullanma hakkının bir başkasına devredilmesidir. Hasılat (ürün) kirası ise ürün veren taşınır veya taşınmaz malların veya hakların bir bedel karşılığında kullanılmasını, semerelerinin toplanmasını, işletilmelerini ve hakların kiralanmasını ifade eder. Kira sözleşmesinin geçerliliği…

Devamını Oku

YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI

Ticari işletme Türk Ticaret Kanunu’nun 11 ve 13 üncü maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanuna göre ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılmaktadır. Bu tanımı biraz daha genişletirsek; ticari işletmeyi, esnaf faaliyeti sınırını aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan, devamlı ve bağımsız bir şekilde icra edilen faaliyetlerin yürütüldüğü işletme olarak tanımlanabilir. Ticari…

Devamını Oku

ESER SÖZLEŞMESİNİN KEŞİF BEDELİNİN AŞIRI DERECEDE AŞILMASI NEDENİYLE FESHİ

Genel olarak Eser sözleşmesi ivazlı bir sözleşmedir. Müteahhit eseri iş sahibinin taahhüt ettiği bir bedel (ücret) karşılığında yapmaktadır. İş sahibinin asıl borcunu da ücret ödeme teşkil eder (BK364–365). Taraflar eser bedelini önceden kesin biçimde saptamışlarsa bedel götürüdür. (BK365). Buna karşılık bedel önceden yaklaşık olarak belirlenmiş, kesin bedelin eserin tamamlanmasında ortaya çıkacağı kararlaştırılmışsa bedel “yaklaşık bedeldir”.…

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE REHNİ

İşbu bültenimizde son dönemlerde Ticaret Hukukunda oldukça sık uygulama alanı bulan limited şirketlerde ortakların sahip oldukları hisselerin rehni işlemi konusunu ele almak istiyoruz. Anonim şirketlerde pay rehni ile limited şirketlerde pay rehni birbirinden farklıdır. Limited şirketlerde, anonim şirketlerde olduğu gibi hisse senedi çıkarılamaz. Türk Ticaret Kanunu madde 503/2’de bu durum “Ortaklar tarafından konulan sermaye için,…

Devamını Oku

ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİBİNİN BİLGİ ALMA HAKKI

Türk hukukunda şirketler sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Anonim şirketler sermaye şirketlerinden olup, günümüzde gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını ekonomiye kazandırmada en uygun ve esnek yapıyı oluşturmaktadırlar. Anonim ortaklıkta şirketlerin yönetim, denetim ve temsili tüzel kişinin organları olan yönetim ve denetim organları tarafından icra edilir. Pay sahipleri yönetim…

Devamını Oku

ÇEKİN UNSURLARI

Türk hukukunda kambiyo senetleri arasında en yaygın kullanım alanı bulan tür çektir. Bu önemi sebebi ile bu ayki bültenimizde çekte bulunması zorunlu, ihtiyari ve alternatif unsurları Yargıtay kararları ışığında incelemekte yarar görüyoruz. Çek Türk Ticaret Kanunu’nun 692 ve 735. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Çekte keşideci, muhatap ve lehtar olmak üzere üçlü bir ilişki söz konusudur. Türk…

Devamını Oku

ANLAŞMALI BOŞANMA

Türk hukukunda anlaşmalı boşanma Medeni Kanun’un 166. Maddesinin 3’üncü fıkrasında düzenlenmiştir. Kanuna göre eşlerin boşanma için birlikte başvurmaları veya bir eşin açtığı davanın diğer eş tarafından kabulü durumunda, anlaşmalı boşanmak mümkündür. Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi, iradelerinin serbestçe açıklandığını gözetmesi, eşler arasında düzenlenen yan sonuçlara ilişkin anlaşmayı denetlemesi ve buna göre boşanma kararı vermesi gerekmektedir. Anlaşmalı…

Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE ARTTIRIMI İLE ESAS SERMAYE ARTTIRIMI KARARININ İPTALİ

Bu ayki bültenimizde bankacılık, sigortacılık gibi büyük sermaye gerektiren kilit sektörlerde karşılaştığımız anonim şirketlerde; genel kurul kararıyla esas sermayenin nasıl artırılabileceği ve bu artırma kararının hangi hallerde hükümsüz olacağı incelenecektir. Anonim şirket; bir ticaret unvanı altında faaliyet gösteren, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı sorumluluğu tüm malvarlığı ile ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettikleri…

Devamını Oku